Regulamin portalu pulsstory
§ 1
Ogólne postanowienia
1. Portal www.pulsstory.com oferuje Użytkownikom możliwość gromadzenia, analizy oraz dzielenia się informacjami dotyczącymi aktywności sportowych w sposób i w zakresie określonym w Regulaminie. Portal zapewnia ponadto Użytkownikom dostęp do ofert Partnerów Biznesowych i umożliwia skorzystanie z ich usług, na mocy oddzielnych umów zawieranych bezpośrednio z wybranymi Partnerami Biznesowymi.
Celem Portalu jest promocja zdrowego i sportowego trybu życia poprzez udostępnienie Użytkownikom narzędzi umożliwiających rejestrację i monitorowanie przez nich ich aktywności fizycznych oraz dzielenie się tymi informacjami z innymi Użytkownikami. Portal nie ma charakteru medycznego, jakiekolwiek informacje zamieszczone na Portalu nie mogą być traktowane jako porada medyczna. Portal nie jest przeznaczony do umieszczania w nim informacji na temat zdrowia Użytkowników, w szczególności wyników badań lekarskich i treści porad lekarskich.
3. Portal www.pulsstory.com nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Portal, tj. strony internetowej pod adresem www.pulsstory.com.
4. W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące definicje:
Administrator podmiot prowadzący Portal - T.A.B. Bartosz Witczak z siedzibą ul. Sielska 6/9, 60-129 Poznań, NIP: 7871530259, REGON: 634524181
Awatar obraz graficzny reprezentujący Użytkownika w ramach Portalu
Materiały informacje, teksty, fotografie oraz grafiki publikowane przez Użytkownika w Portalu
Partner Biznesowy podmiot, który oferuje i świadczy Użytkownikom usługi za pośrednictwem Portalu, może nim być przykładowo klub (sportowy, fitness), organizator (imprez sportowych, szkoleń, akcji społecznych, itp.), trener, dietetyk, producent sprzętu sportowego
Portal portal pod adresem www.pulsstory.com
Konto Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi w ramach Portalu, gdzie Użytkownik może m.in. zbierać i prezentować informacje jego dotyczące czy zamieszczać zdjęcia
Użytkownik osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, nieubezwłasnowolniona, która założyła Konto Użytkownika i korzysta z Portalu
5. Przystępując do Portalu osoba niepełnoletnia oświadcza, że uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i na udzielenie pozostałych wymaganych zgód i złożenie oświadczeń. Administrator może w każdym momencie zażądać od niepełnoletniego Użytkownika przedstawienia na piśmie zgód wyrażonych przez jego przedstawiciela ustawowego.
6. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
7. Założenie Konta jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu.
8. Użytkownik Portalu może w każdej chwili zrezygnować z usług oferowanych przez Portal, zgłoszenie takiej rezygnacji należy przesłać do administratora Portalu na adres: pomoc@pulsstory.com z dopiskiem „Rezygnacja”.
§ 2
Korzystanie z Portalu
1. Celem korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie wypełnienie następujących minimalnych wymogów technicznych:
a) sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym,
b) połączenie z siecią Internet,
c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
d) konto i adres poczty elektronicznej (email).
2. Za pośrednictwem Portalu świadczone są usługi polegające na możliwości:
a) utworzenia, modyfikacji i usunięcia Konta Użytkownika
b) dodawania, modyfikowania i usuwania Materiałów oraz dzielenia się nimi z innymi Użytkownikami,
c) korzystania z narzędzi pozwalających na analizę treningu i aktywności Użytkownika,
d) posiadania dostępu do ofert podmiotów (Partnerów Biznesowych) świadczących usługi związane z aktywnością sportową i skorzystania z ich usług.
3. Użytkownik może korzystać z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 3
Rejestracja w Portalu
1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nicku, hasła i adresu email oraz aktywować Konto Użytkownika poprzez link przesłany na podany przez Użytkownika adres email.
2. W wyniku przeprowadzenia rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto Użytkownika, w ramach którego Użytkownik może uzupełnić dotyczące go dane oraz zamieścić Awatar. Wprowadzane dane, w tym nick i adres email oraz Awatar, nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem czy sprzeczne z prawem.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika jest bezpłatne.
4. Użytkownik, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 powyżej, poprzez ukończenie rejestracji zakończonej utworzeniem Konta Użytkownika oświadcza, że: zapoznał się i zaakceptował Regulamin.
5. Użytkownik może również wyrazić zgodę na:
a) na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną, na adres email podany w tracie rejestracji oraz za pośrednictwem Portalu,
b) przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych w celu przekazywania Użytkownikowi przez Administratora spersonalizowanych materiałów i informacji marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora.
6. Podanie danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu są dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania usług oferowanych przez Portal.
7. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne.
8. W przypadku zapomnienia lub utraty hasła Użytkownik może skorzystać z opcji odzyskiwania hasła za pośrednictwem adresu email podanego w trakcie rejestracji.
§ 4
Ochrona danych osobowych
1. Administrator jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w ramach Portalu. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty, na adres podany w § 1 ust. 4 Regulaminu bądź pod adresem email: pomoc@pulsstory.com z dopiskiem „Dane osobowe”. Administrator dodatkowo oświadcza, że jego adres zamieszkania jest następujący: os. Wyzwolenia 11, 62-045 Pniewy.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu należytego realizowania usług określonych w § 1 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu, w tym:
a) zapewnienia obsługi Użytkownika w szczególności prawidłowego dostępu do Konta Użytkownika i zarządzania nim,
b) zapewnienia Użytkownikowi możliwości gromadzenia i przetwarzania wprowadzonych przez siebie danych oraz zapisywanych Materiałów,
c) zapewnienia użytkownikowi dostępu do usług oferowanych przez Partnerów Biznesowych Administratora, jeżeli będzie nimi zainteresowany,
d) umożliwienia komunikowania się Użytkownika z innymi użytkownikami Portalu i Partnerami Biznesowymi.
3. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Portalu. Zgłoszenie rezygnacji z usług Portalu, traktowane jest jako żądanie usunięcia całości podanych danych osobowych i Materiałów, chyba że Użytkownik wyraźnie zastrzegł inaczej.
4. Administrator zastrzega, że może gromadzić dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez Portal, dzieląc się nimi z innymi podmiotami a zwłaszcza z Partnerami Biznesowymi i podmiotami prowadzącymi badania naukowe w obszarze zdrowia i kultury fizycznej. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników.
5. Użytkownik może w ramach Portalu udostępnić podane przez siebie dane innym Użytkownikom lub Partnerom Biznesowym. Udostępnienie może zostać wycofane przez Użytkownika w każdym momencie.
6. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nick oraz Awatara są widoczne dla innych użytkowników Portalu oraz Partnerów Biznesowych, chyba że Użytkownik postanowi inaczej.
7. Użytkownik, w celu przystąpienia do oferty wybranego Partnera Biznesowego zobowiązany jest zaakceptować odpowiednie regulaminy ofert Partnera Biznesowego. Użytkownik, akceptując wskazane w zdaniu poprzednim dokumenty i przystępując do oferty, wyraża zgodę na udostępnienie Partnerowi Biznesowemu danych osobowych niezbędnych do zrealizowania wybranej przez Użytkownika oferty zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Partner Biznesowy będzie przetwarzał udostępnione mu dane osobowe Użytkownika w celu realizacji oferty.
8. Przystąpienie do oferty wybranego Partnera Biznesowego polega na dobrowolnym zapisaniu się do obszaru usług Portalu, który zarządzany jest przez Partnera Biznesowego.
9. Rezygnacja z wydarzenia lub oferty Partnera Biznesowego jest równoznaczna z odwołaniem zgody na udostępnienie mu danych osobowych.
10. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapewnia środki techniczne i organizacyjne przewidziane w przepisach prawa.
11. Szczegółowy opis przetwarzanych danych, ich celów, oraz podstawy prawnej, a także praw, jakie posiada użytkownik, znajduje się w Polityce Prywatności pulsstory.
§ 5
Prawa autorskie
1. Zawartość serwisu z wyjątkiem treści tworzonych przez Użytkowników, stanowi przedmiot praw autorskich Administratora i/lub Partnerów Biznesowych i jest chroniona przez przepisy prawa autorskiego, a w odniesieniu do praw własności przemysłowej przez odpowiednie przepisy prawa. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie utworów umieszczonych na Portalu, bez zgody Administratora lub uprawnionego Partnera Biznesowego.
2. Z zastrzeżeniem praw Użytkowników oraz Partnerów Biznesowych, Administrator jest wyłącznie uprawniony do praw autorskich do Portalu, w tym jego ulepszeń, aktualizacji i wszelkich jego elementów w tym: oprogramowania, zdjęć, tekstów, grafik, ilustracji, dźwięków, logo, patentów, znaków towarowych, i wszelkich innych praw własności intelektualnej.
3. Użytkownik jest upoważniony do przeglądania zasobów Portalu i korzystania z niego na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik może ponadto zamieszczać na Portalu Materiały, o ile jest do tego uprawniony i przysługują mu w tym zakresie niezbędne prawa. Zamieszczając Materiały na Portalu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na dostęp do tych Materiałów przez Administratora, przez upoważnionych Użytkowników oraz przez Partnerów Biznesowych na zasadach określonych w § 4 powyżej.
§ 6
Usługi Portalu i odpowiedzialność
1. Portal umożliwia Użytkownikom gromadzenie, analizę oraz dzielenie się Materiałami oraz informacjami dotyczącymi aktywności sportowych, w tym w szczególności prowadzenia dziennika aktywności (treningi, udział w zawodach), przeglądania historii wyników, statystyk, rankingów, wyznaczania celów, sprawdzania wydarzeń lub ofert Partnerów Biznesowych, dołączanie do wydarzeń i korzystania z oferowanych przez nich porad trenerskich.
2. Część funkcjonalności Portalu dostępna jest tylko dla Użytkowników, których konta zostały założone w ramach współpracy z Partnerami Biznesowymi.
3. Wszelkie informacje, lub dane zamieszczone w Portalu stanowią wyłącznie wyraz wiedzy oraz poglądów osób, które je umieściły.
4. Administrator w ramach Portalu nie prowadzi żadnej formy kontroli fizycznej aktywności Użytkownika, jego stanu zdrowia bądź sposobu realizacji przyjętych przez niego celów treningowych. W związku z tym Administrator nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za efekty treningów Użytkownika, realizację przyjętych celów treningowych czy za ich konsekwencje zdrowotne. Portal tym samym nie świadczy usług związanych z udzielaniem porad o charakterze medycznym. Użytkownik ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na własne zdrowie oraz na fakt, że w związku ze zmianami w aktywności fizycznej lub intensywną aktywnością fizyczną, może być wskazane lub niezbędne skonsultowanie się z lekarzem. Dane generowane przez sporttestery mają ograniczoną poprawność, dokładność i niezawodność oraz nie mają waloru danych o charakterze medycznym. Użytkownik dokonuje wyboru sporttestera na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. W ramach Portalu dostępne są informacje o Partnerach Biznesowych, ich stronach internetowych, produktach, oraz usługach. Administrator dokłada szczególnej staranności w nawiązywaniu współpracy z Partnerami Biznesowymi, nie odpowiada jednak za umieszczane przez nich w ramach Portalu materiały, w szczególności za ich dostępność, treść, formę, jakość czy prawidłową realizację.
6. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić dostępność i możliwość korzystania z Portalu, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wyłącza swoją odpowiedzialność za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Portalu.
§ 7
Działania niedozwolone
1. Zabronione jest publikowanie za pośrednictwem Portalu informacji, danych i Materiałów treści o charakterze bezprawnym, w tym takich, które mogą naruszać lub naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, lub dobre obyczaje, naruszają dobre imię i wizerunek Portalu, jego Użytkowników bądź Partnerów Biznesowych czy w inny sposób szkodzą Portalowi lub mogą naruszać prawa osób trzecich. Użytkownik nie może podejmować działań mogących odnieść negatywny skutek określony w zdaniu poprzednim. Dodatkowo zabronione jest podszywanie się pod inne osoby, podawanie danych fałszywych lub jakiekolwiek inne zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Portalu czy korzystania z niego przez inne osoby.
2. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczane przez niego treści są niedozwolone zgodnie z ust. 1 powyżej lub Użytkownik nie dopełnia nałożonych na niego obowiązków Administrator jest uprawniony do:
a) zablokowania lub usunięcia niedozwolonej treści,
b) ograniczenia funkcjonalności Konta Użytkownika,
c) zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w razie wystąpienia szczególnych naruszeń, niezwłocznie informując o tych okolicznościach Użytkownika poprzez przesłanie mu stosownego oświadczenia na adres email podany przez Użytkownika.
3. Administrator nie modyfikuje oraz nie monitoruje działań Użytkowników oraz zamieszczanych przez nich w ramach Portalu informacji i Materiałów. Użytkownik, Partner Biznesowy lub osoba trzecia mogą zgłosić Administratorowi wystąpienie naruszenia – w takiej sytuacji Administrator dokona sprawdzenia zgłoszonych treści i w razie potrzeby podejmie działania określone w ust. 2 powyżej. Zgłoszenia należy przekazywać za pośrednictwem poczty, na adres podany w § 1 ust. 4 Regulaminu bądź pod adresem email: pomoc@pulsstory.com z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia”.
4. Skorzystanie przez Administratora z uprawnień określonych w ust. 2 powyżej nie wyłącza pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec Administratora, Partnerów Biznesowych, Użytkowników czy innych osób.
5. Administrator może zawiesić lub zlikwidować Konto Użytkownika albo odebrać możliwość korzystania z niego przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących dokonane przez należycie umocowane władze lub organy lub w jeżeli Użytkownik nie korzystał z Portalu (nie logował się) przez okres dłuższy niż jeden rok, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie mu stosownego oświadczenia na adres email podany przez Użytkownika.
§ 8
Reklamacje oraz rozwiązanie umowy
1. Reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Partnerów Biznesowych powinny być zgłaszane przez Użytkowników bezpośrednio właściwym Partnerom Biznesowym, w trybie przez nich przewidzianym.
2. Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania oraz funkcjonowania Portalu należy składać za pośrednictwem poczty, na adres podany w § 1 ust. 4 Regulaminu bądź pod adresem email: pomoc@pulsstory.com z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiącej przyczynę reklamacji.
3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie podmiotu składającego reklamację: nick, pod którym występuje on w Portalu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email,
b) opis sprawy, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie. .
4. Jeżeli informacje podane w zgłoszeniu reklamacyjnym wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do składającego reklamację o ich odpowiednie uzupełnienie.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 2 powyżej, spełniające minimalne wymagania formalne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. O decyzji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi zgłaszającego na podany adres email lub adres pocztowy.
6. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia za pośrednictwem Portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian, których zmiany będą w jakikolwiek sposób dotyczyć, są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
7. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu licząc od chwili wejścia w życie zmian określonych w ust. 6 powyżej zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także dalsze korzystanie z Portalu bez zgłaszania chęci usunięcia Konta Użytkownika. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem ze skutkiem określonym w ust. 8 poniżej.
8. Świadczenie usług w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, z tym zastrzeżeniem, że:
a) Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Administratorem (dotyczącą określonego Konta Użytkownika) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – adres email i hasło,
b) z ważnych przyczyn, m.in. w razie wystąpienia sytuacji określonych w § 7 Regulaminu, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, co nie ma wpływu na uprawnienia Administratora przewidziane w § 7 Regulaminu.
9. W razie zakończenia umowy zgodnie z ust. 8 powyżej Administrator usunie Konto Użytkownika oraz informacje i Materiały opublikowane przez Użytkownika w ramach Portalu.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. W razie wystąpienia sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu sądem właściwym do ich rozpoznawania będzie sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.